Thứ năm, 15/7/2021, 10:34
Lượt đọc: 169

BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - NĂM 2021 (Kỳ báo cáo: từ 01/8/2020 đến 15/7/2021)

Tác giả: Đoàn Đức Quí
Nguồn tin: Bạch Thị Cẩm Vân

163